СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2016/2017. години (Трећи уписни рок)

На основне академске студије Технички факултет у Бору ће у школској 2016/2017. години уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
/
6
Металуршко инжењерство
2
3
Технолошко инжењерство
2
10
Инжењерски менаџмент
4
20
Укупно
8
39

 

 

Опште информације

Company about

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном испиту (до 60 бодова). Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Термини пријављивања

Company about

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 23. септембра 2016. године од 8 – 12 часова (петак), а објављивање листе пријављених кандидата (списак кандидата за полагање испита), у петак, 23. септембра 2016. године, у 14 часова.

Потребна документација

Company about

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходно завршене школe;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 •  

   

  Опште информације

  Company about

  Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максимални бро бодова са пријемног испита (60).

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета основи економије или математика.

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: математика, физика, хемија или основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

  Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се предмет на коме је остварио најбољи успех.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

  Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен, не може полагати пријемни испит.

  Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири хиљаде) динара по пријављеном предмету. Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број: број153.

  Термини везани за пријемни испит

  Company about

  Пријемни испит из основа економије полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.

  Пријемни испит из физике полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.

  Пријемни испит из математике полагаће се 26. септембра 2016. године од 9 часова.

  Пријемни испит из хемије полагаће се 26. септембра. године од 9 часова.

  ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

  Company about

  Објављивање резултата: 26. септембра 2016. године најкасније до 12 часова, на прелиминарној ранг листи.

   

  Примедбе на прелиминарну ранг листу: 26.09.2016.године, од 12 - 12.30 часова

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 26.09.2016. године, до 13 часова

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 26.09.2016. године, до 13.30 сати

  Доношење решења по жалби (Декан): 26.09.2016. године, до 14 часова

  Објављивање коначнe ранг листe Факултета: 26.09.2016. године у 14 часова

  Објављивање коначнe ранг листе Универзитета: 27.09.2016. године.

   

   

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

   

   

  Поступак уписа

  Company about

  Упис кандидата: 27. септембра 2016. године (по поступку уписа у прву годину основних академских студија школске 2016/2017. године).

  Упис кандидата који су стекли право уписа у статусу буџетског или самофинансирајућег студента обавиће се 27.09.2016. године у времену од 8-10 часова.

  У случају да су остале непопуњене уписне квоте, дана 27.09.2016. године за преостала непопуњена места (буџет или самофинансирајући), од 10 до 11 часова, моћи ће да се пријаве само кандидати који су положили пријемни испит из предмета: Математика, Физика, Хемија или Основи економије на неком од факултета Универзитета у Београду.

  Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

  Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (два обрасца ШВ-20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, износи 1.100,00 динара и плаћа се на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

  Висина годишње школарине за самофинансирајуће студенте, држављане Републике Србије, износи 50.000 динара и може се уплатити у 10 једнаких месечних рата. Прву рату школарине студенти уплаћују приликом уписа. Школарина за стране студенте износи 2.000 евра годишње.

   

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената (сведочанства за све разреде претходно завршене школе и диплому о положеном завршном односно матурском испиту) и оригинална документа на увид,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • попуњен образац ШВ-20 (обезбеђује Факултет),
 • индекс (Факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (прва рата школарине),
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,
 • по потреби и друге доказе.
 • За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа доставити и решење о нострификацији средњошколских докумената.

   

  Афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине

  Company about

  Улаз:

  1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине, прилажу високошколској установи и следећа документа:

 • изјаву у писаној форми да је ромске националности (преузмите модел изјаве);
 • препоруку Националног савета ромске националне мањине (преузмите модел препоруке)
 • 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.

  3. После завршеног полагања пријемних испита/испита за проверу склоности и способности, објављивања коначних ранг листа на високошколским установама, кандидате из тачке 1., који се нису квалификовали за упис а положили су пријемни испит/испит за проверу склоности и способности, високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе.

  4. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности.

  Праћење

  1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције укључивања Рома у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;

  2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;

  3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у статусу студената који се финансирају из буџета имају право на смештај и исхрану према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2016/2017. годину.

   

  Упис студената са инвалидитетом

  Company about

  Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/clanice/centri/csh/CSH.php

  Улаз:

  Модел изјаве за лица са инвалидитетом

  1. Кандидати приликом подношења пријаве и прописане документације на конкурс за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република за школску 2016/2017. годину, а желе да се упишу у оквиру Програма афирмативне мере уписа кандидата са инвалидитетом и то:

 • Кандидати који су корисници колица или се отежано крећу
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем вида (слепи и слабовиди)
 • Кандидати са делимичним или потпуним оштећењем слуха (глуви и наглуви)
 • Кандидати који имају тешкоће у учењу (дислексија, дисграфија, дискалкулија...)
 • Кандидати који имају тешкоће у говору
 • Кандидати са хроничним обољењима (хемофилија, епилепсија, дијабетес тип1, малигна обољења…)
 • Кандидати са психолошким или менталним тешкоћама прилажу високошколској установи и један од следећих докумената:
   Решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или
   Решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ.
   Мишљење Интерресорне комисије
   Препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање.
 • 2. Упис на високошколску установу у оквиру Програма афирмативне мере уписа студената са инвалидитетом у оквиру квоте до 1% може да оствари студент који је положио пријемни испит.
  После завршеног полагања пријемних испита / испита за проверу склоности и способности, кандидати из тачке 1., који су положили пријемни испит / испит за проверу склоности и способности рангирају се на посебној ранг листи, са које високошколска установа уписује највише онолико кандидата колико је одобрено Одлуком Владе за ову афирмативну меру. Студенти који се на овај начин не упишу рангирају се са осталим кандидатима за редовна буџетска места.

  3. Факултети су у обавези да приложена документа користе само у ову сврху и да их чувају у складу са Законом о заштити података о личности

  Праћење

  1. Приликом уписа на више године студија, студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у образовни систем у статусу студената који се финансирају из буџета, се не рангирају са осталим студентима већ задржавају буџетски статус ако остваре 36 ЕСПБ у складу са Законом о високом образовању;

  2. Факултет је дужан да у свом информационом систему води евиденцију о студенатима који су кроз Програм афирмативне мере уписали прву годину студија и остварили право на финансирање из буџета;

  3. Студенти који су се уписали преко Програма афирмативне акције у статусу студената који се финансирају из буџета остварују и право на бесплатну исхрану у студентским ресторанима и смештај у студентским домовима према условима Конкурса за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената, за школску 2016/2017. годину.

   

   

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tf.bor.ac.rs
  Интернет адреса: www.tf.bor.ac.rs