СЛОБОДНА МЕСТА

Company about

Погледајте текст Конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години (Трећи уписни рок)

На основне академске студије, у трећем уписном року, Технички факултет у Бору ће у школској 2017/2018. години уписати:

Студијски програм
На терет буџета
Самофинансирајући
Рударско инжењерство
1
7
Металуршко инжењерство
/
3
Технолошко инжењерство
23
10
Инжењерски менаџмент
16
16
Укупно
40
36

 

 

Опште информације

Company about

У прву годину студија првог степена које реализује Факултет, може да се упише лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (до 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном испиту (до 60 бодова). Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

Термини пријављивања

Company about

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се 18. и 19. септембра 2017. године од 8 до 12 часова (понедељак и уторак), а објављивање листе пријављених кандидата (списак кандидата за полагање испита), у уторак, 19. септембра 2017. године, у 14 часова.

Потребна документација

Company about

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих докумената:

 • сведочанство за све разреде претходно завршене школe;
 • диплому о положеном завршном односно матурском испиту;
 • дипломе са републичког или међународног такмичења за кандидате који су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прве три награде из предмета који се полаже на пријемном испиту;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 •  

   

  Опште информације

  Company about

  Кандидат који је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту, не полаже пријемни испит, већ по том основу стиче максимални бро бодова са пријемног испита (60).

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент, полажу пријемни испит из предмета основи економије или математика.

  Кандидати који конкуришу за упис на основне академске студије на осталим студијским програмима (Рударско инжењерство, Металуршко инжењерство и Технолошко инжењерство), полажу пријемни испит по избору из једног од предмета: математика, физика, хемија или основи економије, о чему се изјашњавају приликом пријављивања на конкурс.

  Кандидат може пријемни испит полагати и из више предмета, а бодоваће му се предмет на коме је остварио најбољи успех.

  Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила пријемног испита.

  Кандидат на пријемни испит доноси документ за идентификацију – важећу личну карту или пасош. Пре поделе питања, дежурно лице утврђује идентитет кандидата. Кандидат чији идентитет није утврђен, не може полагати пријемни испит.

  Накнада за пријављивање и полагање пријемног испита износи 4.000 (четири хиљаде) динара по пријављеном предмету. Уплате се врше на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37, са позивом на број: број153.

  Термини везани за пријемни испит

  Company about

  Пријемни испит из основа економије полагаће се 20. септембра 2017. године од 9 часова.

  Пријемни испит из физике полагаће се 20. септембра 2017. године од 9 часова.

  Пријемни испит из математике полагаће се 20. септембра 2017. године од 9 часова.

  Пријемни испит из хемије полагаће се 20. септембра 2017. године од 9 часова.

  ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

  Company about

  Објављивање резултата: 20. септембра 2017. године најкасније до 12 часова, на прелиминарној ранг листи.

   

  Примедбе на прелиминарну ранг листу: 20.9.2017.године, од 12 до 12.30 часова

  Доношење решења по жалби (Комисија за упис): 20.9.2017. године, до 13 часова

  Жалбе на решење Комисије за упис (подносе се Декану): 20.9.2017. године, до 13.30 часова

  Доношење решења по жалби (Декан): 20.9.2017. године, до 14 часова

  Објављивање коначнe ранг листe Факултета: 20.9.2017. године у 14 часова

  Објављивање коначнe ранг листе Универзитета: 21.9.2017. године.

   

   

  РАНГ ЛИСТЕ

  Company about

  У трећем уписном року није било пријављених кандидата.


  Објављено 19. септембра 2017. године у 12.55 часова.

   

   

  Поступак уписа

  Company about

  Упис кандидата: 21. септембра 2017. године (по поступку уписа у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године).

  Упис кандидата који су стекли право уписа у статусу буџетског или самофинансирајућег студента обавиће се 21. септембра 2017. године у времену 8-10 часова.

  У случају да су остале непопуњене уписне квоте, дана 21.9.2017. године за преостала непопуњена места (буџет или самофинансирајући), у времену од 10 до 11 часова, могу се уписати и кандидати који су положили пријемни испит из предмета: Математика, Физика, Хемија или Основи економије на неком од факултета Универзитета у Београду.

  Кандидат који је стекао право уписа а не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис и уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

  Накнада за административне трошкове уписа, потребне обрасце (два обрасца ШВ-20 и индекс), као и учешће у финансирању Универзитетског центра за развој каријере и саветовање студената, износи 1.100,00 динара и плаћа се на жиро рачун Факултета: 840-1478666-37 са позивом на број: 97-967421212

   

  Упис без пријемног испита

  На студијски програм без пријемног испита може се уписати:

 • лице које има стечено високо образовање на академским студијама првог степена, односно високо образовање стечено према одредбама закона које су важиле пре доношења Закона о високом образовању;

 • студент другог универзитета, односно друге високошколске установе, који је остварио најмање 60 ЕСПБ бодова на студијском програму академских студија на другом универзитету, односно на другој високошколској установи под условима које прописује факултет, односно Универзитет.

 • студент факултета у саставу Универзитета може уписати други студијски програм у оквиру истог или другог факултета у саставу Универзитета ако је на програму који студира остварио најмање 60 ЕСПБ бодова, под условима прописаним студијским програмом који уписује;

 • лице коме је престао статус студента у складу са Законом, због незавршавања студија у року који је прописан Законом, због исписивања са студија или због неуписивања школске године, може се, на лични захтев, само још једном уписати на исти или сличан студијски програм ако је претходно положило све прописане испите на првој студијској години, односно ако је остварило 60 ЕСПБ бодова, под условима које прописује факултет.
 • Овакво лице може се уписати само као самофинансирајући студент и не убраја се у одобрени број студената за одређени студијски програм.

  Уколико је јавна исправа, односно диплома или уверење о пређеном делу студијског програма стечено на територији Републике Србије одлуку о признавању положених испита, односно ЕСП бодова доноси наставно-научно веће факултета односно Веће за студије при Универзитету Лице доставља:

 • писани захтев за упис најкасније до истека другог конкурсног рока за упис;

 • захтев за признавање испита, студијски програм, уверење о положеним испитима и доказ да је уплатио трошкове, односно накнаду за признавање испита.
 • Уколико је јавна исправа стечена у иностранству обавезно се спроводи поступак признавања у складу са Законом и општим актом Универзитета.

  Студент другог универзитета, односно друге самосталне високошколске установе, не може се уписати на Универзитет, односно на високошколску јединицу у његовом саставу, уколико му је до окончања студијског програма на високошколској установи на којој је уписан остало 60 или мање ЕСПБ бодова.

   

  УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

  Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се призна стечена страна школска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета.

  Детаљи о упису ових кандидата ће бити истакнути након што добијемо Упутство за спровођење конкурса из Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

   

  УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

  Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената, као и изјаву у писаној форми да је кандидат припадник српске националне мањине из суседних земаља (преузмите модел изјаве)

  Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања.

  Ови кандидати прилажу факултету, поред прописане документације и изјаву.

  Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

   

  УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

  Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије.

  Страни држављанин плаћа школарину.

  Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

  Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
 •  

  Потребна документација за упис

  Company about

  Кандидати који стекну право на упис подносе:

 • оверене фотокопије докумената (сведочанства за све разреде претходно завршене школе и диплому о положеном завршном односно матурском испиту) и оригинална документа на увид,
 • извод из матичне књиге рођених,
 • попуњен образац ШВ-20 (обезбеђује Факултет),
 • индекс (Факултет обезбеђује индексе),
 • две фотографије формата 4,5х3,5 сm,
 • доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте (прва рата школарине),
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,
 • по потреби и друге доказе.
 • За кандидате који су средњу школу завршили у иностранству, неопходно је приликом уписа доставити и решење о нострификацији средњошколских докумената.

   

  Упис студената са инвалидитетом

  Company about

  Центар за студенте са хендикепом Универзитета у Београду: http://bg.ac.rs/sr/clanice/centri/csh/CSH.php

  Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

  Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

  Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације, могу се обратити Универзитетском центру за студенте са хендикепом на телефон 011-3370-686 или електронском поштом ucsh@rect.bg.ac.rs. Универзитетски центар за студенте са хендикепом налази се у просторијама Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у улици Булевар краља Александра 71.

  Додатни услови уписа ових кандидата кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

  Афирмативне мере уписа лица са инвалидитетом (PDF)

   

   

  КОНТАКТ

  Company about

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  Војске Југославије 12
  19210 Бор

  тел.: 030/424-555 (деканат) и 422-375 (студентска служба)
  факс: 030/421-078

  E-mail: dekan@tfbor.bg.ac.rs
  Интернет адреса: www.tfbor.bg.ac.rs